اساسنامه شرکت شامل فعالیت های ذیل می باشد:

۱- برگزاری کنفرانس های تخصصی و صنعتی در حوزه های دانشگاهی و فناوری

۲- ساخت تجهیزات نرم افزاری، الکترونیکی و رباتیک مورد نیاز صنایع

۳- ساخت تجهیزات اندازه گیری و ابزار دقیق