۱- ساخت ماشین اندازه گیری Coordinates Measuring Machine CMM

۲- ساخت ماشین اندازه گیری زبری سطوح  Surface Texture Measuring Machine

۳- ساخت ماشین اندازه گیری توسط تصویر Video Measuring Machine VMM

۴- ساخت ماشین اندازه گیری تلرانس هندسی در میلنگ خودرو