شرکت ارتباطات صنعت قلم با همکاری تخصصی، اجرایی و علمی دانشگاهها، نهادهای دولتی و نیز صنایع کشور، تا کنون کنفرانس های ذیل را برگزار نموده است. همه این کنفرانس دارای مجوز رسمی از معاونت پژوهشی دانشگاههای کشور و نیز سایر نهادهای مسئول در همایش های علمی نظیر سازمان ICS می باشند:

۱- اولین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی – ۱۳۹۳

۲- دومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی – ۱۳۹۴

۳- سومین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی – ۱۳۹۵

۴- چهارمین کنفرانس ملی ریاضیات صنعتی – ۱۳۹۶

۵- اولین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی – ۱۳۹۴

۶- دومین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی – ۱۳۹۵

۷- سومین کنفرانس ملی فضای سایبری و تحولات فرهنگی – ۱۳۹۶

۸- اولین کنفرانس ملی کاربردهای صنعتی اطلاعات ارتباطات، محاسبات – ۱۳۹۱

۹- دومین کنفرانس ملی کاربردهای صنعتی اطلاعات ارتباطات، محاسبات – ۱۳۹۳

۱۰ سومین کنفرانس ملی کاربردهای صنعتی اطلاعات ارتباطات، محاسبات – ۱۳۹۵